Huishoudelijk Reglement ZV de Bevelanders
Statutair gezeteld te Kapelle
Vastgesteld in de ALV 2016
Laatstelijk gewijzigd in de ALV 19 april 2017
Artikel 1: Grondslag Huishoudelijk regelement

Het Huishoudelijk Reglement ZV De Bevelanders is gemaakt en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in arikel 3 lid 2 van de Statuten.

Artikel 2: Definities

In dit Huishoudelijk Reglement worden de navolgende definities gehanteerd:

 • ZV DE Bevelanders: Zwemvereniging De Bevelanders, statutair gevestigd te Kapelle en ingeschreven onder nummer 40309016 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland.
 • Algemene Ledenvergadering: Een jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het boekjaar, gehouden ledenvergadering overeenkomstig de verplichtingen vermeld in artikel 17 van de Statuten.
 • Leden: Natuurlijke personen, die op hun verzoek, door het bestuur van de vereniging als lid zijn toegelaten, als bedoeld in Artikel 6 van de Statuten. Op grond van Artikel 10 van de Statuten kunnen leden worden onderverdeeld in categorieën die een verschillende contributie betalen.
 • Contributie: De op de Algemene Ledenvergadering vastgestelde lidmaatschapsvergoeding overeenkomstig het bepaalde in Artikel 10 van de Statuten.
 • Bestuur: Leden van de vereniging die voor de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn gekozen.De voorzitter in functie. De overige leden worden het bestuur verdeeld.

Artikel 3: Ledenadministratie

 1. Algemeen
 • Leden van de ZV De Bevelanders zijn natuurlijke personen die op een daartoe beschikbaar gesteld aanmeldingsformulier zijn aangemeld en ingeschreven in de ledenadministratie van de vereniging.
 • Het aanmeldingsformulier moet worden ingeleverd voor het einde van de maand waarin met de vereniging is kennisgemaakt.
 • Het lidmaatschap van de ZV De Bevelanders gaat in op de eerste dag van de maand volgende op de inleverdatum van inlevering van het aanmeldingsformulier.
 • Het lidmaatschap van de ZV De Bevelanders wordt aangegaan voor minimaal één kalenderjaar en stilzwijgend per jaar geprolongeerd. 

Aanmelding niet zwemlessers

 • Nieuwe leden van de ZV De Bevelanders, niet zijnde leszwemmers, worden in staat gesteld om gedurende twee trainingen kennis te maken met de vereniging en de tak van sport.
 • Door de trainer of begeleider van de tak van sport wordt na het tweede kennismakingsbezoek, aan het aspirant lid informatie verstrekt met daarbij een inschrijfformulier waarin opgenomen een machtiging voor de maandelijkse contributie/inning en de eenmalige inning van €25,- administratiekosten
 • Door de trainer of begeleider van de tak van sport worden de namen van de aspirant leden, aan wie de informatie en inschrijfformulier wordt is verstrekt op “Nieuwe leden” De lijst is opgenomen in de map met presentielijsten.
 • Deze lijst “Nieuwe leden” zal periodiek door het voor de ledenadministratie verantwoordelijke bestuurslid worden verzameld.
 • Het inschrijfformulier met de machtiging voor contributie-inning dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de laatste trainingsdag van de lopende maand, ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij de verantwoordelijke trainer of het voor de ledenadministratie verantwoordelijke bestuurslid.
 • Indien voornoemd inschrijfformulier en machtiging voor contributie-inning wordt ingeleverd bij de trainer dienen deze onverwijld te zorgen voor de overdracht aan het voor de ledenadministratie verantwoordelijke bestuurslid.
 • Aan de hand van de genoemde verzamellijst “Nieuwe leden” en de ontvangen inschrijfformulieren zal de ledenadministratie worden bijgehouden.

Aanmeldingen van leden Superspetters

 • Nieuwe leden van de ZV De Bevelanders, zijnde leszwemmers, krijgen op de eerste lesdag door de coördinatrice leszwemmen dan wel de verantwoordelijke lesonderwijzer informatie verstrekt met daarbij een inschrijfformulier waarin opgenomen een machtiging voor de maandelijkse contributie-inning en de eenmalige inning van €25,- administratiekosten.
 • Het inschrijfformulier met de machtiging voor de contributie-inning dienen op de eerst volgende les ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij de coördinatrice zwemlessen, de verantwoordelijke zwemonderwijzer of het voor de ledenadministratie verantwoordelijke bestuurslid.
 • Indien voornoemd inschrijfformulier en de machtiging voor contributie-inning bij de coördinatrice leszwemmen of bij de zwemonderwijzer dienen deze onverwijld te wordenovergedragen aan het voor ledenadministratie verantwoordelijke bestuurslid.

Categorie-indeling leden

Leden van de vereniging worden door de penningmeester ten behoeve van de ledenadministratie/contributie-inning ingedeeld in de onderstaande caegorieën:

 • Leszwemmer 2x les
 • Wedstrijdzwemmer
 • Recreatief zwemmer
 • Triatlon zwemmer
 • Ondersteunend lid
 • Jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering worden besluiten genomen betrekking tot aanpassingen van de verschillende contributies, anders dan de jaarlijkse indexering zoals is besloten door de Algemene Ledenvergadering op 22 April 2004.

Acties bij achterstallige contributiebetalingen

Wanneer uit de verenigingsadministratie blijkt dat de incasso van contributieverplichtingen niet heeft plaats gevonden dan wel dat er op een andere wijze een achterstand in de contributiebetalingen is ontstaan, wordt door de penningmeester binnen twee weken het lid / dan wel de wettelijke vertegenwoordiger middels een herinneringsbrief hiervan schriftelijk in kennis gesteld met het verzoek hierin opgenomen de achterstallige contributie binnen 8 dagen over te maken op het rekeningnummer van de vereniging.

 • Op het moment dat de betaling van de achterstallige contributie, zoals omschreven, achterwege blijft, wordt door de penningmeester binnen twee weken na het verstrijken van de betalingsdatum het lid/ dan wel wettelijk vertegenwoordiger middels een aanmaning gesommeerd binnen 8 dagen de achterstallige contributie te voldoen. In deze aanmaning is opgenomen dat dat een tijdige betaling de vereniging de incasso van de achterstallige contributie in handen zal geven aan een nader aan te wijzen incassokantoor en dat hiervoor zo nodig juridische stappen zullen worden ondernomen.
 • Indien betaling van de achterstallige contributie binnen de gestelde termijn niet heeft plaatsgevonden zal de casus in de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken, ten einde middels een bestuurlijke beslissing de incasso over te dragen aan een nader te wijzen deurwaarderskantoor.

  Beëindiging lidmaatschap

 • Beëindiging van het lidmaatschap van de ZV De Bevelanders is halfjaarlijks mogelijk op 1 juli en/of 1 januari van elk jaar.
 • Een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap met daarbij gevoegd ene ondertekende beëindiging van de incassomachtiging betreffende de conributie-inning dient uiterlijk op 14 dagen voor 1 juli of 1 januari schriftelijk te zijn ontvangen door het secretariaat van de vereniging. (Datum van ontvangst dan wel datum van het poststempel is in deze bepalend).
 • Tussentijdse beëindiging is in uitzonderlijke gevallen enkel mogelijk na beslissing van hetbestuur.

Artikel 4: Organisatie zwemlessen

Uitgangspunten

 1. De ZV De Bevelanders is gehouden overeenkomstige gemaakte afspraken met de Gemeente Kapelle en de exploitant van het sportcomplex Groenewoud kinderen op te leiden tot en met het niveau Superspetters zoals beschreven door de KZNB. Wanneer het niveau superspetter bereikt is staat dit gelijk aan het C-diploma.
 2. Het Superspetters-zwemmen zal lesinhoudelijk als qua organisatievorm worden uitgevoerd conform het door de KNZB beschikbaar gestelde plan.
 3. Het Superspetters-zwemmen heeft het primaire karakter dat om kinderen, op een verantwoorde wijze op te leiden tot het behalen van het superspetters zwemdiploma, waarvoor de eisen zijn geformuleerd door de KZNB.\
 4. Beginnende zwemmers voor het Superspetters zwemmen dienen de leeftijd te hebben van minimaal 6 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan in overleg met de verantwoordelijke coördinator van worden afgeweken.
 5. In afwachting tot de aanvraag van het superspetterszwemmen kan een kind worden opgenomen op een wachtlijst. Een hiertoe aangewezen verenigingsmedewerker zal hierop toezicht houden.
 6. De coördinator superspetterszwemmen bepaalt, samen met het assisterend kader, op welk moment een kind de vaardigheden bezit om voor een bepaald diploma af te zwemmen.
 7. Het superspetterszwemmen zal enkel worden gedoceerd door bevoegde docenten welke door het bestuur van de ZV De Bevelanders als zodanig zijn aangewezen.
 8. De coördinator superspetterszwemmen organiseert periodiek, drie- a viermaal per jaar, een examen ten behoeven voor het afleggen van de exameneisen voor de betreffende zwemdiploma’s.
 9. Na het behalen van het superspetterszwemdiploma wordt aan de betrokkene en ouders informatie verstrekt omtrent het Swimkick zwemmen.

 

Artikel 5: Organisatie Swimkick

Uitgangspunten

 • Het swimkick zwemmen sluit naadloos aan het op diploma superspetters en dient als basis en gewenningsvorm tussen het elementair zwemmen en het wedstrijdzwemmen.
 • Het swimkick-zwemmen zal lesinhoudelijk als qua organisatievorm worden uitgevoerd conform het door de KNZB beschikbaar gestelde plan.
 • Het swimkick-zwemmen heeft een ledenwervend dan wel ledenbehoudend karakter door zijn aantrekkelijke en gestructureerde vorm.
 • Het swimkick-zwemmen zal worden gedoceerd door assisterend kader onder leiding van een coördinator met minimaal bevoegdheid Zwemleider A dan wel Trainer A

Definitie doelgroep

 1. Omdat het swimkick-zwemmen naadloos aansluit op het Superspetters diploma is de primaire doelgroep die kinderen die binnen de vereniging voor dit diploma hebben afgezwommen.
 2. Wanneer kinderen, niet in het bezit van een zwemdiploma -C/ superspetters wensen in te stromen in het Swimkick dienen zij de vaardigheden te bezitten overeenkomstig de eisen voor het superspetters diploma. Instroming van deze groep vindt enkel plaats na beoordeling door de coördinator van het Swimkick-zwemmen.
 3. Het Swimkick-zwemmen zal lesinhoudelijk als qua organisatievorm worden uitgevoerd conform het door de KNZB beschikbaar gestelde plan.

Definitie opzet

Het swimkick zwemmen is een programma dat als voorbereiding geldt voor het wedstrijdzwemmen. Zodra de swimkickers de slagen en keerpunten beheersen wordt een startnummer voor hun aangevraagd waarna ze kunnen deelnemen aan wedstrijden.

Artikel 6: Organisatie wedstrijdzwemmen

Uitgangspunten

 1. Plezier in de zwemsport is het eerste uitgangspunt, maar de mogelijkheid om prestatief verder te komen moet worden gefaciliteerd.
 2. Na het Swimkick-zwemmen leert men de eerste beginselen van het wedstrijdzwemmen in de minioren-instroomgroep. De nadruk ligt hier op het leren.
 3. Wanneer de zwemmer geoefend is kan hij/zij doorstromen naar de minioren-wedstrijdgroep en wordt er een startvergunning aangevraagd: De nadruk ligt in deze groep naast het leren ook op het bevorderen van prestaties.
 4. Vanaf de leeftijd van 13 jaar is de zwemmer een wedstrijdzwemmer die uitkomt in de wedstrijden voor de selectie. De nadruk ligt hier vooral op het presteren.

Criteria voor de doorstroming wedstrijdzwemmer

 1. De toelating tot de minioren-instroomgroep geschied nadat het Swimkick-zwemmen is doorlopen of in het bezit zijn van het Superspetters-diploma, mede afhankelijk van de leeftijd en alleen ter beoordeling aan de trainers van de minioren-instroomgroep.
 2. De toelating tot de minioren-instroomgroep geschied wanneer een zwemmer minstens heeft voldaan aan 2 van de 4 vastgestelde leeftijdsafhankelijke tijdslimieten (bijlage I) en daarnaast beschikken over een technisch acceptabele vlinderslag met de armen over het water, een acceptabele duik en dito keerpunten. Zulks ter beoordeling van de kaderleden van deze groep. Aanpassing kan enkel plaatsvinden na overleg tussen kaderleden en bestuur.
 3. De toelating tot de Selectiewedstrijdgroep geschied wanneer een zwemmer minsten voldaan heeft aan het leeftijdscriterium van 13 jaar of voldaan heeft aan 3/5 vastgestelde tijdslimieten (bijlage I) Aanpassing kan enkel plaatsvinden na overleg tussen kaderleden en bestuur.

 

Artikel 7: Organisatie recreatief zwemmen

Uitgangspunten

 1. Plezier in de zwemsport is het eerste uitgangspunt naast de mogelijkheid om prestatief verder te komen.
 2. Ten behoeve van volwassen leden en jeugdige leden vanaf de leeftijd van 16 jaar organiseert de ZV De Bevelanders trainingsfaciliteiten voor een groep Trimzwemmers en een groep Triatlonzwemmers.
 3. Voor wat betreft de trainingen van de groep Trimzwemmers is tweemaal per week een half uur zwemwater beschikbaar. De trainingen van deze groep worden gegeven door een bevoegd kaderlid.
 4. Voor wat betreft de trainingen van de groep Triatlonzwemmen is tweemaal per week een uur zwemwater beschikbaar. De trainingen van de groep worden deels gegeven door een bevoegd kaderlid en deels op eigen initiatief gezwommen onder toezicht van een bevoegd kaderlid.

 

Artikel 8: Opleidingen

Uitgangspunten

 1. De ZV De Bevelanders heeft de doelstelling aangesteld kader in optimale vorm scholing en educatie aan te bieden ten dienst van de ZV De Bevelanders.
 2. Cursussen welke door kaderleden, enkel ten behoeve van de ZV De Bevelanders, worden gevolgd kunnen geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen voor vergoeding. Dit ter beoordeling van het bestuur.
 3. Wanneer een kaderlid een door de ZV De Bevelanders vergoede opleiding / cursus heeft afgerond zal deze met de ZV De Bevelanders in principe een verbintenis aangaan voor minimaal 3 jaar.

 

Artikel 9: Communicatie

Uitgangspunten

De ZV De Bevelanders maakt gebruik van de volgende communicatie hulpmiddelen

 1. Website
  • De website is openbaar toegankelijk en wordt onder andere gebruikt voor:
  • Interactieve communicatie tussen en met leden
  • Algemeen verenigingsnieuws
  • Samenstelling van bestuur
  • Informatie over trainingen en wedstrijden
  • Informatie over evenementen
  • Uitslagen van wedstrijden
  • Beschikbaarstelling van verenigingsdocumenten (Statuten, Huishoudelijk Reglement en Regelingen)
  • Beschikbaar stellen van documentatie tbv Algemene Ledenvergadering
  • Het downloaden van inschrijf- en mutatieformulieren
  • Het downloaden van Model declaratieformulier, Model Nieuwsbrief en Model Brief (beperkte toegang)
 2. Post
  • Informatie per post wordt gebruikt om leden die niet over e-mail/internet beschikken, informatie te doen toekomen bijv. van belang zijnde evenementen of onderwerpen
  • Dergelijke berichtgeving wordt gedaan op Bevelanders briefpapier volgens het model zoals opgenomen in bijlage VI.
 3. Externe communicatie namens de Vereniging geschiedt door of namens bestuur, Afdelingscommissies communiceren namens de afdeling.

 

Artikel 10: Taken Technische Commissie

Uitgangspunten

 1. De Technische Commissie bestaat uit in ieder geval één bestuurslid
 2. De Technische Commissie heeft tot taak om op te treden als vertegenwoordiger namens de vereniging naar de KNZB, de Kring Zuid en derden aangaande de planning en technische organisatie van zwemwedstrijden.
 3. De Technische Commissie is binnen de vereniging belast met de daadwerkelijke organisatie van door de vereniging te organiseren zwemwedstrijden, waaronder naast de technische ook de logistieke organisatie.
 4. Ten behoeve van de te organiseren wedstrijden onderhoudt een vertegenwoordiger van de Technische Commissie een bijgewerkt computerprogramma waarin uit te voeren zwemwedstrijden administratief worden georganiseerd.
 5. De zwemcommissie verzorgt ten behoeve van de te organiseren zwemwedstrijden in voldoende mate voor bevoegde juryleden en ondersteunende vrijwilligers.

Artikel 11: Seksuele intimidatie

Uitgangspunten

 1. Bij een melding of klacht met betrekking tot seksuele intimidatie is het klachtenreglement seksuele intimidatie van toepassing dat als Bijlage II is opgenomen in het huishoudelijk reglement.
 2. De tuchtcommissie van de KNZB is belast met de behandeling en rechtspraak van klachten betreffende seksuele intimidatie.
 3. De beroepscommissie van de KNZB is belast met de behandeling van een beroep tegen de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNZB
 4. Het bestuur stelt in ieder geval één vertrouwens(contact)persoon binnen zijn vereniging aan. Deze kan maar behoeft geen deel uit te maken van het bestuur. De naam en bereikbaarheid van deze vertrouwens(contact)persoon wordt binnen de vereniging bekend gemaakt.

 

Artikel 12: Video opnames

Uitgangspunten

 1. Tijdens de training en wedstrijd kunnen video opnames worden gemaakt met techniek verbetering als doeleinde.
 2. Wanneer een zwemmer niet gefilmd wilt worden kan hij/zij dit aangeven bij de betreffendetrainer.
 3. Beeldmateriaal wordt na afloop van de training verwijderd.